Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO
LOVELYPRINTS.EU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), w niniejszym dokumencie Polityka Prywatności pragniemy określić i wskazać Ci zasady gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania (czyli przetwarzania) Twoich danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy działający pod następującym adresem: www.lovelyprints.eu.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 545640; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł.; NIP: 5213690327; REGON: 360893039; adres poczty elektronicznej: kontakt@lovelyprints.eu – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.3. Z Administratorem można się skontaktować drogą pocztową na następujący adres: ul. Krakowiaków 16, 02-500 Warszawa, bądź drogą elektroniczną na następujący adres: kontakt@lovelyprints.eu
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Klient, Konto, Produkt, Regulamin, Sprzedawca, Sklep Internetowy, Umowa Sprzedaży, Usługobiorca, Usługodawca, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie dostępnego pod adresem: https://lovelyprints.eu/regulamin/
1.6. Niniejsza Polityka Prywatności jest skierowana do osób fizycznych, które:
• są Usługobiorcami, czyli odwiedzają lub przeglądają serwis internetowy Sklepu Internetowego udostępniony przez Sprzedawcę pod adresem: www.lovelyprints.eu lub w innych sposób korzystasz z tego serwisu internetowego, bądź odwiedzają lub przeglądają oficjalne konta / fanpage Sklepu Internetowego w ramach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, zankyou.pl);
• są Klientami, czyli dokonują zakupów w Sklepie Internetowym lub aktywują konto Klienta w ramach Sklepu Internetowego;
• są osobą kontaktową ze strony Klienta, reprezentują Klienta, czy też działają z ramienia Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego;
• kontaktują się ze Sprzedawcą w jakiejkolwiek sprawie w dowolny sposób, w tym drogą elektroniczną poprzez wiadomości email, czy też formularz kontaktowy dostępny w ramach Serwisu Internetowego, bądź pocztą tradycyjną, czy też telefonicznie.

2. CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w następujących celach, na następujących podstawach prawnych oraz w następujących okresach:
2.1. w celu oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży Produktu zawieranej przez Ciebie ze Sprzedawcą, w tym podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy lub przyjęciem zamówienia na Twoje żądanie, a mianowicie w celu obsługi złożonego Zamówienia, przygotowania Produktu, jego wysyłki, dokonania rozliczenia, jak też rozpatrywania składanej przez Ciebie reklamacji, odstąpienia od umowy oraz zapewnienia obsługi posprzedażnej –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez Sprzedawcę zawartej z Tobą umowy sprzedaży Produktu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich czynności związanych z prawidłową realizacją takiej umowy;
2.2. w celu oraz w zakresie niezbędnym do utworzenia oraz utrzymania Twojego konta Klienta w Sklepie Internetowym na zasadach określnych w Regulaminie –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez Sprzedawcę zawartej z Tobą umowy o utworzenie oraz utrzymanie Twojego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z takiej umowy (tj. czas utrzymywania przez Ciebie konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego);
2.3. w celu oraz w zakresie niezbędnym do realizacji usługi pozostawienia komentarza pod postem na blogu prowadzonym przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego na zasadach określnych w Regulaminie –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez Sprzedawcę zawartej z Tobą umowy o pozostawienie komentarza pod postem na blogu prowadzonym przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z takiej umowy (tj. czas utrzymywania pozostawionego przez Ciebie komentarza w ramach Sklepu Internetowego);
2.4. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym obowiązków związanych z dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych (wystawieniem faktur) i obowiązków archiwizacyjnych –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres, w którym obowiązujące przepisy prawne nakazują Sprzedawcy przechowywać Twoje dane osobowe w celach rachunkowych czy podatkowych, czyli nie dłużej niż okres 5 (pięć) lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało dane zobowiązanie podatkowe;
2.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym, czy też umowy o utworzenie i prowadzenie konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie okresów przedawnienia, jak też dodatkowy okres 6 (sześciu) miesięcy po upływie okresu przedawnienia; *
2.6. w celu kontaktowania się w sprawach bieżących przez Sprzedawcę z osobami kontaktowymi ze strony Klienta w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umowy przez Sprzedawcę z Klientem (ustalenia dotyczące prowadzonej współpracy, udzielanie odpowiedzi na pytania itp.) –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na kontaktowaniu się z osobami kontaktowymi i Klientem w związku z zawieraniem lub koniecznością realizacji umowy zawartej przez Sprzedawcę z Klientem;
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z takiej umowy zawartej przez Sprzedawcę z Klientami; *
2.7. w celu kontaktowania się przez Sprzedawcę z osobami kontaktującymi się z nim, w tym poprzez formularz kontaktowy udostępniony w ramach Sklepu Internetowego, udzielenia odpowiedzi na zadawane Sprzedawcy pytania –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na kontaktowaniu się z osobami kontaktującymi się w jakiejkolwiek sprawie, w tym na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej;
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia przez Sprzedawcę kontaktu z Tobą, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub skutecznego zrealizowania obranego przez Ciebie innego celu kontaktu; *
2.8. w celu marketingu bezpośredniego Sprzedawcę, w tym poprzez wysyłkę informacji handlowych, ofert Produktów Sprzedawcę, ich opisów, rabatów i kodów promocyjnych itp.
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na realizacji przez niego zadań marketingu bezpośredniego –
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji przez Sprzedawcę powyższego celu, czyli przez okres prowadzenia przez niego działań marketingu bezpośredniego, jednakże w żadnym wypadku nie dłużej niż:
(i) do dnia skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub
(ii)   do dnia skutecznego cofnięcia przez Ciebie uprzedniej i wyraźnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
UWAGA: Sprzedawca przetwarza Twoje dane osobowe w celach marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wiadomości e-mail, wyłącznie w przypadku udzielenia przez Ciebie powyższej zgody, przy czym może ona być przez Ciebie cofnięta w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, drogą pisemną w sposób tradycyjny, na następujący adres: Nigrum sp. z o.o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, lub drogą e-mailową na następujący adres email: kontakt@lovelyprints.eu, przy czym cofnięcie którejkolwiek zgody na powyższe nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2.9. w celu prowadzenia przez Sprzedawcę oficjalnych kont / fanpage Sklepu Internetowego w ramach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, zankyou.pl), w tym w celu interakcji ze Sprzedawcą z wykorzystaniem mediów społecznościowych –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu jego usług, produktów i marki, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z jego marką i branżą –
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez  Sprzedawcę kont / fanpage oficjalne konta / fanpage Sklepu Internetowego w ramach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, zankyou.pl), jednakże nie dłużej niż do momentu, w którym podejmiesz odpowiednie działanie skutkujące usunięciem Twoich danych osobowych (np. usuniesz swój komentarz lub polubienie); *
2.10. w celach analitycznych i statystycznych –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Usługobiorców, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Sklepu Internetowego, jak również analiz jakości świadczonych usług sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego;
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora analiz i statystyk w ramach Sklepu Internetowego, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty ich zebrania. *
* Ilekroć Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej, którą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), niezależnie od okresów przetwarzania Twoich danych osobowych wskazanych powyżej, nie będą one przetwarzane dłużej niż do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w danym celu. O prawie do wniesienia sprzeciwu piszemy poniżej.

3. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH:
W większości przypadków otrzymujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, tj. bezpośrednio od osoby, której dane osobowe dotyczą. Dzieje się tak np. w przypadku podawania przez Ciebie swoich danych osobowych podczas:
• tworzenia Twojego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego, składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierania umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, pozostawiania komentarza pod postem na blogu w Sklepie Internetowym;
• kontaktowania się ze Sprzedawcą;
• udzielania zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
• korzystania z formularza kontaktowego w ramach Serwisu Internetowego.

Jednakże w odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami lub osób kontaktowych ze strony tych Klientów, Sprzedawca może pozyskiwać Twoje dane osobowe również z innych źródeł, np.: Twoi pracodawcy / zleceniodawcy, reprezentowane przez Ciebie podmioty, ze źródeł publicznie dostępnych, w tym publicznych serwisów internetowych, publicznych elektronicznych bazach przedsiębiorców (np. CEIDG, KRS, REGON itp.) W takim przypadku Sprzedawca przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres służbowy, adres siedziby, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail, firma (nazwa) prowadzonej działalności gospodarczej, adres firmy, NIP, REGON.

4. Czy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne? Czy podanie tych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy?
Jeżeli podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest związane z:
• zawarciem umowy ze Sprzedawcą – wówczas ich podanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia takiej umowy;
• wystawieniem faktury przez Sprzedawcę – wówczas ich podanie jest obowiązkowe oraz jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy sprzedaży;
• kontaktowaniem się ze Sprzedawcą – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości nawiązania kontaktu ze Sprzedawcą w obranym przez Ciebie celu, a tym samym brak możliwości uzyskania odpowiedzi na Twoje pytania;
• otrzymywaniem od Sprzedawcy informacji handlowych, w tym ofert
• odwiedzaniem strony www Sklepu Internetowego lub oficjalnych kont / fanpage Sklepu Internetowego w ramach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, zankyou.pl) – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z funkcjonalności strony www Sklepu Internetowego lub mediów społecznościowych (np. brak możliwości pozostawienia komentarza, brak możliwości wyświetlania postów w ramach aktualności na Twoim koncie / profilu w mediach społecznościowych, brak możliwości zaznaczenia „Lubię to” itp.)

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:
Aby zapewnić sprawną i najwyższej jakości obsługę, współpracujemy z zaufanymi podmiotami trzecimi, które są odbiorcami Twoich danych osobowych. Mogą być one przekazane następującym odbiorcom (w tym innym administratorom przetwarzającym te dane we własnym zakresie oraz własnym celu):
• upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, organom ścigania lub innym organom państwowym);
• podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek;
• podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe i telekomunikacyjne;
• podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe lub podatkowe;
• podmiotom świadczącym usługi prawne i windykacyjne;
• podmiotom świadczącym usługi promocyjno – marketingowe, usługi obsługi mediów społecznościowych, serwisów internetowych;
• podmiotom świadczącym usługi płatnicze (banki, instytucje płatnicze).

6. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
6.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Usługobiorcy odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
6.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:
6.2.1. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
6.2.2. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
6.2.3. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
6.2.4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.
6.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).
6.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
6.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Firefox
• w przęglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Opera
• w przeglądarce Safari
6.6. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

7. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Wobec przetwarzania przez Sprzedawcę Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych – możliwość żądania dostępu do Twoich danych osobowych, np. poprzez uzyskanie potwierdzenia, czy / które Twoje dane osobowe (jakie ich kategorie) są przetwarzane przez Sprzedawcę, uzyskanie informacji m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp., uzyskanie kopii tych danych osobowych;

jeżeli posiadasz aktywne konto Klienta w ramach Sklepu Internetowego, to możesz w każdej chwili samodzielnie edytować i poprawiać, uzupełniać, uaktualniać Twoje dane osobowe przechowywane w ramach tego konta;

b) prawo do sprostowania danych – możliwość żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

jeżeli posiadasz aktywne konto Klienta w ramach Sklepu Internetowego, to możesz w każdej chwili samodzielnie edytować i poprawiać, uzupełniać, uaktualniać Twoje dane osobowe przechowywane w ramach tego konta;

c) prawo do usunięcia danych – możliwość żądania usunięcia Twoich danych osobowych, ale tylko w sytuacjach określonych w RODO; wobec powyższego usunięcie Twoich danych osobowych nie będzie możliwe w szczególności w następujących okolicznościach:
• Twoje Zamówienie w Sklepie Internetowym zostało złożone i potwierdzone, ale znajduje się nadal w fazie realizacji, np. nie zostało jeszcze wysłane, zostało wysłane tylko częściowo lub zostało wysłane, ale jeszcze nie zostało przez Ciebie odebrane;
• nadal posiadasz aktywne konto Klienta w Sklepie Internetowym, które umożliwia Ci wgląd do historii Twoich składanych Zamówień;
• masz niezakończone postępowanie reklamacyjne dotyczące Produktu kupionego w Sklepie Internetowym;
• nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń majątkowych wynikających z umów zawartych przez Ciebie ze Sprzedawcą;
• masz nieuregulowany wymagalny dług wobec Sprzedawcy w tytułu umów zawartych przez Ciebie ze Sprzedawcą;
• nie upłynął jeszcze wymagany obowiązującymi przepisami prawa okres przechowywania Twoich danych osobowych dotyczących transakcji w celach księgowych lub podatkowych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania – możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, ale tylko w sytuacjach określonych w RODO;

e) prawo do przenoszenia danych – możliwość żądania przenoszenia Twoich danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Sprzedawcę umowy, której jesteś stroną, oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym otrzymania kopii Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie; kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu (innego administratora), o ile jest to technicznie możliwe;

f) prawo do sprzeciwu – możliwość wniesienia do Sprzedawcy sprzeciwu wobec przetwarzania przez niego Twoich danych osobowych – w związku ze swoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach uzasadnionego prawnie interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), .

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać drogą pocztową na następujący adres: ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, bądź drogą elektroniczną na następujący adres: kontakt@lovelyprints.eu.

8. SKARGA DO ORGANU NADZORU
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Sprzedawcę narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, to masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę można złożyć w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa) lub elektronicznie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły są dostępne tutaj:  https://uodo.gov.pl/pl/83/153).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
9.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.