Regulamin

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym:
https://lovelyprints.eu/regulamin/

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
lovelyprints.eu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
SPOSOBY PŁATNOŚCI
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lovelyprints.pl prowadzony jest przez spółkę NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545640; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł.; NIP: 5213690327; REGON 360893039; adres poczty elektronicznej: kontakt@lovelyprints.eu
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, którym obowiązujące przepisy prawa nie przyznają niektórych uprawnień Konsumenta). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów / Przedsiębiorców na prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta / Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).
KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz indywidualnym hasłem dostępowym, zbiór zasobów w serwisie informatycznym Sprzedawcy, w którym są gromadzone i przechowywane dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach i zawartych Umowach Sprzedaży.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, usługa lub prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), składająca Zamówienie lub zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.lovelyprints.pl.
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: Nigrum Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545640; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł; NIP: 5213690327; REGON: 360893039; adres poczty elektronicznej: kontakt@lovelyprints.eu
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: (i) usługa informacyjna (wyświetlania i przeglądania treści zawartych na stronie www Sklepu Internetowego), (ii) usługa wyszukiwania, (iii) usługa Konta, (iv) usługa Formularza Zamówienia umożliwiająca zawarcie Umowy Sprzedaży, (v) usługa formularza kontaktowego, (vi) usługa pozostawienia komentarza pod postem na blogu.
2.2. Z usługi informacyjnej Usługobiorca korzysta od chwili wejścia na stronę www Sklepu Internetowego do momentu opuszczenia tej strony www. Korzystanie z wszelkich treści i materiałów zawartych na tej stronie www następują z zachowaniem zasad wskazanych w pkt. 9 Regulaminu.
2.3. Usługa wyszukiwania umożliwia Usługobiorcy odwiedzającemu stronę www Sklepu Internetowego zdalne wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie treści zawartych na stronie www Sklepu Internetowego za pomocą udostępnionej przeglądarki, poprzez wpisanie słowa, związku wyrazowego, czy też określenia odpowiadającego wyszukiwanej treści. Korzystanie z usługi wyszukiwania ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą uzyskania wyników wyszukiwania.
2.4. Korzystanie z usługi Konta rozpoczyna się z momentem rejestracji Usługobiorcy na stronie www Sklepu Internetowego skutkującej założeniem Konta dla rejestrującego się Klienta. Utworzenie Konta następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza rejestracji, (2) obraniu bezpiecznego hasła dostępowego i (3) kliknięciu pola „Załóż Konto”. Po utworzeniu Konta istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub zmiany / odzyskania utraconego hasła dostępowego (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Korzystanie z usługi Konta ma charakter trwały i ulega zakończeniu z chwilą usunięcia Konta przez Usługobiorcę lub przez Usługodawcę, gdy Usługodawca korzysta ze Sklepu Internetowego z naruszeniem Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów, podaje nieprawdziwe dane. W celu usunięcia Konta należy kliknąć pole „Usuń Konto” po zalogowaniu się do Konta.
2.5. Sprzedawca podejmuje działania mające na celu zapobieganie dostępu do Konta przez osoby niepowołane (inne niż Usługobiorca). Jednakże te działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli sam Usługobiorca nie zachowuje odpowiednich zasad bezpieczeństwa. W szczególności Usługobiorca powinien zachować w poufności swoje hasło dostępowe umożliwiające zalogowanie się do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Sprzedawca informuje, że nie zwraca się do Usługobiorcy o podanie hasła dostępowego, za wyjątkiem sytuacji, w której następuje logowanie się do Konta. Ponadto w celu uniemożliwienia korzystania z Konta przez osoby nieupoważnione i niepowołane, Usługobiorca jest zobowiązany do dokonania niezwłocznego wylogowania się z Konta po zakończeniu korzystania z zasobów i informacji przechowywanych w ramach Konta. W szczególności należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z funkcjonalności automatycznego zapisywania loginów i haseł dostępnych w ramach niektórych programów komputerowych, w szczególności jeżeli do korzystania ze Sklepu Internetowego dochodzi z wykorzystaniem różnych urządzeń, czy też w ramach różnych numerów IP.
2.6. Korzystanie z usługi Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Po złożeniu zamówienia Klient powinien dodatkowo podać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres. Korzystanie z usługi Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
2.7. Korzystanie z usługi formularza kontaktowego następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza kontaktowego w zakładce Kontakt na stronie www Sklepu Internetowego i (2) kliknięciu pola „Wyślij”. W formularzu kontaktowym niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, a ponadto można dodać temat i treść przesyłanej wiadomości.  Korzystanie z usługi formularza kontaktowego ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania do Usługodawcy za jego pośrednictwem.
2.8. Korzystanie z usługi pozostawienia komentarza pod postem na blogu prowadzonym przez Usługodawcę na stronie www Sklepu Internetowego następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza komentarza i (2) kliknięciu pola „Opublikuj komentarz”. W formularzu komentarza niezbędne jest podanie następujących danych: treść komentarza, imię, adres poczty elektronicznej, a ponadto można dodać również adres strony www. Korzystanie z usługi pozostawienia komentarza ma charakter trwały i ulega zakończeniu z dniem upływy terminu 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę żądania Usługobiorcy usunięcia komentarza, wysłanego na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@lovelyprints.eu lub z chwilą usunięcia przez Usługodawcę postu, pod którym został zamieszczony komentarz.
2.9. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
2.10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
Dostęp do poczty elektronicznej.
Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.11. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
2.12. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.13. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Zdjęcia lub inne formy wizualizacji Produktów zamieszczone w ramach Sklepu Internetowego są zdjęciami wykonanymi przez profesjonalnych fotografów działających na zlecenie Sprzedawcy, jak również mogą idealnie nie oddawać realnego wyglądu Produktów, w szczególności w zakresie kolorystyki prezentowanych Produktów, a także ich wielkości. Mają one zatem jedynie charakter informacyjny, co Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje wraz z akceptacją postanowień Regulaminu. Za drobne rozbieżności pomiędzy zdjęciami zamieszczonymi w ramach Sklepu Internetowego, jak również za ewentualne różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień monitora / ekranu / wyświetlacza urządzenia, z którego korzysta Klient a wyglądem rzeczywistym Produktu, Sprzedawca nie odpowiada.
3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
3.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
3.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Wraz z powyższą wiadomością e-mail Sprzedawca dostarcza Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, wraz z wzorem takiego oświadczenia (formularzem odstąpienia od umowy).
3.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., do której dołączony będzie Regulamin w formie pliku PDF, a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Bank: Santander
Numer rachunku: 38 1090 1694 0000 0001 3021 2666
Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://payu.pl
4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu payu.pl.
4.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
PayU – serwis należy do spółki PayU S.A.; Grunwaldzka 182; 60-166 Poznań

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
5.1. Sprzedawca udostępnia następujący sposób dostawy Produktu:
Przesyłka pocztą polską lub kurierem.
5.2. Przesyłka dostarczana jest na fizyczny adres klienta podany podczas wypełniania formularza zamówienia.
5.3. Przesyłka Produktu do Klienta jest odpłatna i zgodna z cennikiem podanym podczas składania Zamówienia.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży (odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne):

Sprzedawca jest zobowiązany do sprzedania oraz dostarczeniu Klientowi Produktu bez wad fizycznych i prawnych.

Wada fizyczna Produktu polega na niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, a w szczególności jeżeli: (i) Produkt nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie Sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, bądź (ii) Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewniał, bądź (iii) Produkt został wydany w stanie niezupełnym. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie sprzedanym w tej samej chwili.

Produkt ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Klient będący jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta dokonuje zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lovelyprints.eu  lub też pisemnie na adres: Nigrum Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres. Odesłanie Produktu odbywa się na koszt Klienta będącego jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, jednakże w razie uwzględnienia złożonej reklamacji Sprzedawca zwróci ten koszt Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta będącego Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta będącemu Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta adres email, chyba że Klient będący Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta poda inny sposób.

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lovelyprints.eu lub też pisemnie na adres: Nigrum Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa.
Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOTYCZY KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Usługobiorca/Klient będący jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty doręczeniu Produktu, tj. od daty objęcia Produktu w posiadanie przez samego Konsumenta / Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, bądź wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik; zaś gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lovelyprints.eu lub też pisemnie na adres: Nigrum Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa. Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie przesyła Klientowi/Usługobiorcy będącego jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną na adres e-mail odstępującego Klientowi/Usługobiorcy będącego jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
7.2.Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy można dokonać mailowo, poprzez przesłanie wiadomości na adres: kontakt@lovelyprints.eu
7.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient/Usługobiorcą będący jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient/Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy odstępujący Klient będący jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta jest zobowiązany do zwrotu Produktów objętych Umową Sprzedaży w stanie niezmienionym, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, poprzez wysyłkę tych Produktów na następujący adres: Nigrum Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa. Klient będący jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.5. Sprzedawca dokona zwrotu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktów, z zastrzeżeniem, iż jeżeli taki Klient wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów. Klient będący jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ponosi jednak bezpośrednie koszty odesłania Produktów. Zwrot następuje na wskazany przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że Klient będący jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta wskaże inny sposób.
7.6. Zgodnie z z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi / Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta / Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1; (2) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYM PRZEPISY NIE PRZYZNAJĄ NIEKTÓRYCH UPRAWNIEŃ KONSUMENTA
8.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami / Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
8.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami / Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
8.3. Klient nie będący jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
8.4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
8.5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorą na prawach Konsumenta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania takiemu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
8.6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
8.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, jak również zgodnie z art. 558 § 1 w związku z art. 5564 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem zostaje wyłączona.
8.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

9. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTULNEJ
9.1. Wszelkie treści, informacje, teksty, dane, zestawienia, opisy, jak również materiały zdjęciowe lub filmowe, grafiki, ilustracje, animacje, dźwięki i tym podobne elementy, udostępniane Usługobiorcom przez Usługodawcę w ramach strony www Sklepu Internetowego, w tym jej wygląd, układ, kolorystyka jako całości, a także wiadomości kierowane do Usługobiorców i zawierające informacje handlowe, w tym obejmujące kupony rabatowe i kody promocyjne, jak również wszelkie ich elementy („Treści i Materiały”), projekty Produktów prezentowanych w ramach strony www Sklepu Internetowego, jak również ich opakowań („Projekty”), a także loga i znaki towarowe wykorzystywane przez Usługodawcę, w tym logo i znak towarowy „Lovelyprints” („Znaki”), stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub jego uprawnionych licencjodawców oraz są objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej, czy też ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych. Treści i Materiały, Projekty oraz Znaki nie mogą być kopiowane, pobierane, rozprowadzane, publikowane, zmieniane, łączone / kompilowane z innymi utworami, rozpowszechniane (w szczególności z wykorzystaniem Internetu), lub inaczej wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w części lub całości, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie Projektów prezentowanych na stronie www Sklepu Internetowego lub odnoszących się do Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.
9.2. Usługobiorca może korzystać z Treści i Materiałów, Projektów lub Treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego chronionych utworów wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez prawa udostępniania ich jakimkolwiek osobom trzecim, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów (Treści i Materiałów, Projektów lub Znaków), bądź innych praw własności intelektualnych, a w szczególności z wyłączeniem możliwości jakiekolwiek korzystania w celach komercyjnych.
9.3. Korzystanie przez jakikolwiek podmiot ze strony www Sklepu Internetowego (w tym z jej zawartości), czy też z Treści i Materiałów, Projektów lub Znaków nie oznacza nabycia przez ten podmiot jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnych do strony www Sklepu Internetowego (w tym jej zawartości), czy też z Treści i Materiałów, Projektów lub Znaków.
9.4. Usługodawca oświadcza, że w razie jakiegokolwiek naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Treści i Materiałów, Projektów lub Znaków, będzie stanowczo egzekwował przysługujące mu lub jego licencjodawcom prawa własności intelektualnej w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, w tym między innymi na drodze postępowania cywilnego (w tym roszczenia odszkodowawcze), jak i postępowania karnego.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10.2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość okresowych oraz cyklicznych przerw w działaniu strony www Sklepu Internetowego w celu dokonania niezbędnych czynności technicznych związanych z funkcjonowaniem tej strony www oraz Sklepu Internetowego, wprowadzenia niezbędnych zmian, w tym udoskonaleń, funkcjonalności strony www oraz Sklepu Internetowego, czy też dokonania napraw ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu tej strony oraz Sklepu Internetowego w razie ich pojawienia się (tzw. „okna serwisowe”). O takich przerwach w działaniu Usługodawca będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował Usługobiorców na stronie www Sklepu Internetowego.
10.3. Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany wytycznych organów nadzoru w zakresie obsługi Konsumentów / Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, czy też przetwarzania danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną itp.; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta/Usługobiorcę będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).
10.5. Klient/Usługobiorca będący Konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Sprzedającym;
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
10.6. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Usługodawca/Sprzedający wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której Klient/Usługobiorca będący Konsumentem może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
10.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2012 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta; ustaw wskazanych w pkt. 9 Regulaminu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.8. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.